เปิดผัง EEC ด้วยโปรแกรม GOOGLE EARTH

แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC รูปแบบไฟล์ KML สำหรับเปิดใช้งานในโปรแกรม Google Earth มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังอื่นๆแก่เจ้าของที่ดิน หน่วยงานราชการ ประชาชนที่สนใจ ใช้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินเบื้องต้น ได้สะดวก รวดเร็ว

บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด

บริการข้อมูล

ผัง EEC ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โครงการและผลงาน

Scroll to Top