PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

เปิดผัง EEC ด้วยโปรแกรม Google Earth

 

วิธีติดตั้งโปรแกรมและดาวน์โหลด แผนผัง EEC 2 ขั้นตอน

1. ติดตั้งโปรแกรม Google Earth :

        

2. ดาวน์โหลดแผนผัง EEC  : 


วิธีการใช้งาน 

1. คู่มือการใช้งาน : 


2. วิดีโอสอนใช้งานเบื้องต้น : 

ตอนที่ 1 แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ใช้งานในคอมพิวเตอร์


ตอนที่ 2 แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ใช้งานในมือถือ/แท็บเล็ต


ตอนที่ 3 แผนผังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค


ตอนที่ 4 ค้นหาตำแหน่งในแผนผังเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดฯ จากเลขโฉนดที่ดิน


หมวด: